การประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 3/2562

กำหนดการและวาระการประชุม
คณะทำงานฝ่ายบริการสารนิเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒
วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ – วันศุกร์ที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ณ ห้อง ๓๐๐๓ ชั้น ๓ อาคารนวมินทราธิราช และห้องประชุม ๑ ชั้น ๖
อาคารบุญชนะ อัตถากร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

************************************************************************************

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒

ห้อง ๓๐๐๓ ชั้น ๓ อาคารนวมินทราธิราช

๐๘.๐๐ – ๐๘.๔๐ น.       ลงทะเบียน

๐๘.๔๐ – ๐๙.๐๐ น.       กล่าวรายงานโดย ผู้อำนวยการสำนักบรรณสารการพัฒนา

พิธีเปิดโดย อธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.       การบรรยาย “มุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อห้องสมุด ในยุค Transformation”

วิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณดา จันทร์สม รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ อดีตคณบดีคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.       อาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.        การบรรยาย “มุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อห้องสมุด ในยุค Transformation” วิทยากร ศิษย์เก่าจากสมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

๑๖.๐๐ – ๑๖.๒๐ น.       สรุป และพิธีปิด


วันศุกร์ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒

ห้องประชุม ๑ ชั้น ๖ อาคารบุญชนะ อัตถากร

๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. การประชุมคณะทำงานฝ่ายบริการสารนิเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒

วาระที่ ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ประสบการณ์/เล่าสู่กันฟัง

(KM) เรื่อง กิจกรรมในงานบริการ

วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

วาระที่ ๓
เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ การพัฒนาเว็บไซต์ของคณะทำงานฝ่ายบริการสารนิเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา

๓.๒ การถาม-ตอบผ่านอีเมล์กลางของคณะทำงานฯ ระหว่าง ๒๕ เมษายน– ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒

๓.๓ การถาม-ตอบผ่านไลน์คณะทำงานฯ ระหว่าง ๒๕ เมษายน – ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒

๓.๔ การติดตามแผนงานการดำเนินงานคณะทำงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (คู่มือการบริการระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ เล่ม ๑ และเล่ม ๒ ลายมือชื่อบรรณารักษ์บริการระหว่างห้องสมุด)

๓.๕    ความคืบหน้าการรวบรวมผลงานวิชาการด้านการบริการห้องสมุด

๓.๖ การสำรวจและปรับปรุงรายชื่อคณะทำงาน อีเมล Line ผู้รับผิดชอบ บริการยืมระหว่างห้องสมุด และการชำระเงินค่าบริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๓.๗ นวัตกรรมการบริการ

วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ การยืมระหว่างห้องสมุดผ่าน UC (Union Catalog-ILL Management)

๔.๒ การยืมระหว่างห้องสมุดผ่านช่องทาง EDS: EBSCO DISCOVERY SERVICE: PUBLICATION SHARING

๔.๓ การคิดค่าใช้จ่ายในการให้บริการระหว่างห้องสมุด

๔.๔ ปัญหาความร่วมมือระหว่างห้องสมุด

วาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

๑๓.๓๐-๑๔.๑๕ น.          ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมนิด้าโพล (NIDA Poll) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

*********************

หมายเหตุ: อาหารว่าง เวลา ๑๐.๓๐ และ ๑๔.๓๐ น. อาหารกลางวัน เวลา ๑๒.๐๐ น.

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ รับประทานที่ห้องอาหาร ชั้น ๒ ห้อง กระจกฝั่งห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ  อาคารนวมินทราธิราช

line_birds
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
เอกสารประกอบการบรรยาย 25 ก.ค. 2562
จดหมายเชิญประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่3/2562
รายงานการประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่2/2562
โครงการพัฒนาบุคลากรงานบริการห้องสมุดและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s