การประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 2/2562

กำหนดการและวาระการประชุม

คณะทำงานฝ่ายบริการสารนิเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕- วันศุกร์ที่ ๒๖เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๒

ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ และห้องประชุม ชั้น ๒ หอสมุดกลาง
หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

**************************************************************************************

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 2

๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น.          ลงทะเบียนและรับเอกสาร

๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.           การบรรยายและการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

๑. รายงานความก้าวหน้าของความร่วมมือระหว่างห้องสมุดของประเทศไทยและอนาคต

๒. New Content in EDS

– BASE: ข้อมูล Metadata จัดทำโดย ห้องสมุดจาก Bielefeld University  มีข้อมูลมากกว่า๗๐ ล้านรายการ จากแหล่งข้อมูลกว่า ๓,๐๐๐ แห่ง ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆ รวมทั้งภาษาไทย

– DOAJ: Directory of Open Access Journal วารสารที่ดำเนินการดูแล  โดยIS4OA ที่ให้บริการวารสารที่ได้มาตราฐานและมีคุณภาพและไม่มีค่าใช้จ่าย

– OpenDesseration: แหล่งรวมผลงานวิทยานิพนธ์ว่า ๒ ล้านรายการจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ

– F1000research :บทความงานวิจัย ที่สามารถทำ Self-peer review ได้บน Platform

๓. การแชร์ข้อมูลนอกกลุ่มคณะทำงาน – แนวทางปฎิบัติในการทำงานนอกกลุ่มคณะทำงาน

๔. เทคนิคการสืบค้นข้อมูล PICO เพื่อให้สามารถค้นหาคำตอบหรือรายการที่ตรงกับความต้องการ โดยแบ่งกลุ่มการค้นหาออกเป็น ๔ ส่วน ได้แก่

P – patient, problem or population

I – intervention

C – comparison, control or comparator[4]

O – outcome

๕. แนะนำการส่งบทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ

๖. แนะนำบริการแจ้งเตือนนิตยสาร  People, Time, และ Health

วิทยากร โดย นางสาวนันทรัตน์ นนทิวัฒน์วณิช บริษัท EBSCO

๑๖.๐๐-๑๖.๓๐ น.            ศึกษาดูงานห้องสมุดหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

วันศุกร์ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒

๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.    การประชุมคณะทำงานฝ่ายบริการสารนิเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ประสบการณ์/เล่าสู่กันฟัง (KM)        เรื่อง กิจกรรมในงานบริการ

วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑ เว็บไซต์ของคณะทำงานฝ่ายบริการสารนิเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา

๓.๒ การถาม-ตอบผ่านอีเมล์กลางของคณะทำงานฯ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑-๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒

๓.๓ การถาม-ตอบผ่านไลน์คณะทำงานฯ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑-๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒

๓.๔คู่มือการบริการระหว่างห้องสมุดเล่ม ๑ และ เล่ม ๒

๓.๕ ปรับปรุงลายมือชื่อบรรณารักษ์บริการระหว่างห้องสมุดให้มีความทันสมัยเป็นปัจจุบัน

๓.๖ความคืบหน้าการรวบรวมผลงานวิชาการด้านการบริการห้องสมุด

๓.๗ ความคืบหน้าการสำรวจและปรับปรุงรายชื่อคณะทำงาน อีเมล Line และผู้รับผิดชอบบริการยืมระหว่างห้องสมุด  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

๓.๘นวัตกรรมการบริการ

๓.๙ ความคืบหน้าการโครงการ ILL ของสกอ.

วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ ความร่วมมือระหว่างห้องสมุดผ่านช่องทางEDS:EBSCO DISCOVERY SERVICE: PUBLICATION SHARING

๔.๒ การบริการระหว่างห้องสมุดโดยใช้อีเมลแทนแบบฟอร์ม

๔.๓ การคิดค่าใช้จ่ายในการให้บริการระหว่างห้องสมุด

วาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

*********************

 หมายเหตุ: อาหารว่าง  เวลา ๑๐.๓๐ และ ๑๔.๓๐ น.

อาหารกลางวัน   เวลา ๑๒.๐๐ น.
line_birds
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
จดหมายเชิญประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 2/2562
รายงานการประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 1/2562

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s