การประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 1/2562

กำหนดการและวาระการประชุม

คณะทำงานฝ่ายบริการสารนิเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ – วันศุกร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ณ ห้องสมุด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง จังหวัดตรัง

*************************************************************************************

วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น.                  ลงทะเบียนและรับเอกสาร

๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.                  การบรรยาย เทคนิคการออกแบบบริการ (Service Design) เพื่อสร้างสรรค์การบริการห้องสมุดที่เป็นเลิศ วิทยากร โดย อาจารย์ ดร.พงศกร พิชยดนย์
ผู้ช่วยวิทยากร ดร.สุพัธณา สุขรัตน์ และดร.อัจฉรา หลีระพงศ์

๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.                  Workshop การออกแบบบริการ (Service Design) เพื่อสร้างสรรค์การบริการห้องสมุดที่เป็นเลิศ

๑๖.๐๐-๑๖.๓๐ น.                  ศึกษาดูงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง จังหวัดตรัง


วันศุกร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน  ๒๕๖๑

๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.  การประชุมคณะทำงานฝ่ายบริการสารนิเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ประสบการณ์/เล่าสู่กันฟัง (KM)  เรื่อง กิจกรรมในงานบริการ

วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑

วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑ เว็บไซต์ของคณะทำงานฝ่ายบริการสารนิเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา

๓.๒ การถาม-ตอบผ่านอีเมล์กลางของคณะทำงานฯ ระหว่างเดือนสิงหาคม -๒๕พฤศจิกายน ๒๕๖๑

๓.๓ การถาม-ตอบผ่านไลน์คณะทำงานฯ ระหว่างเดือนสิงหาคม -๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

๓.๔ สรุปผลงานการดำเนินงานของคณะทำงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

๓.๕ แผนงานคณะทำงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

๓.๖ สถิติการบริการระหว่างห้องสมุด ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

๓.๗ ความคืบหน้าการรวบรวมผลงานวิชาการด้านการบริการห้องสมุด

๓.๙ ความคืบหน้าการสำรวจและปรับปรุงรายชื่อคณะทำงาน อีเมล Line และผู้รับผิดชอบบริการยืมระหว่างห้องสมุด  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

๓.๑๐ นวัตกรรมการบริการ

๓.๑๑ ความคืบหน้าการบอกรับฐานข้อมูล Science Direct

วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ ความร่วมมือระหว่างห้องสมุดผ่านช่องทาง EDS: EBSCO DISCOVERY SERVICE: PUBLICATION SHARING

๔.๒ การคิดค่าใช้จ่ายในการให้บริการระหว่างห้องสมุด

วาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

*********************

 หมายเหตุ: อาหารว่าง               เวลา ๑๐.๓๐, ๑๔.๓๐ น.

อาหารกลางวัน         เวลา ๑๒.๐๐ น.

line_birds
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ระบบ e-Meeting
จดหมายเชิญประชุมคณะทำงาน ครั้งที่1/2562
รายงานการประชุมคณะทำงาน ครั้งที่3/2561

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s