การประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 3/2561

กำหนดการและวาระการประชุม

คณะทำงานกลุ่มบริการสารนิเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑

วันพฤหัสบดีที่ ๙ – วันศุกร์ที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๖ อาคารบุญชนะ อัตถากร และห้องประชุม ดร.สมศักดิ์ และคุณหญิงปัทมา

ลีสวัสดิ์ตระกูล ชั้น ๒ อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

***************************************************************

 วันพฤหัสบดีที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑

ห้องประชุม๑ ชั้น ๖ อาคารบุญชนะ อัตถากร

๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.       การประชุมคณะทำงานฝ่ายบริการสารนิเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑

วาระที่ ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ประสบการณ์/เล่าสู่กันฟัง (KM) เรื่อง กิจกรรมในงานบริการ

วาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่  ๒/๒๕๖๑

วาระที่ ๓  เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑ การพัฒนาเว็บไซต์ของคณะทำงานฝ่ายบริการสารนิเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา

๓.๒ การถาม-ตอบผ่านอีเมล์กลางของคณะทำงานฯ ระหว่าง ๒๙ มีนาคม – ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑

๓.๓ การถาม-ตอบผ่านไลน์คณะทำงานฯ ระหว่าง๒๙ มีนาคม –  ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑

๓.๔ การติดตามแผนงานการดำเนินงานคณะทำงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

๓.๕ ความคืบหน้าการรวบรวมผลงานวิชาการด้านการบริการห้องสมุด

๓.๖ การสำรวจและปรับปรุงรายชื่อคณะทำงาน อีเมล์ Line ผู้รับผิดชอบบริการยืมระหว่างห้องสมุด  และการชำระเงินค่าบริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

๓.๗ การยืมระหว่างห้องสมุดผ่าน UC (Union Catalog-ILL Management)

๓.๘ นวัตกรรมการบริการ

วาระที่ ๔  เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ การเลือกตั้งคณะทำงานบริหาร ปีงบประมาณ ๒๕๖๒-๒๕๖๓

๔.๒ ปัญหาความร่วมมือระหว่างห้องสมุด

วาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)


วันศุกร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑

ห้องประชุม ดร.สมศักดิ์ และคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ชั้น ๒ อาคารสยามบรมราชกุมารี

๐๘.๐๐ – ๐๘.๔๐น.    ลงทะเบียนและรับเอกสาร

๐๘.๔๐ –๐๙.๐๐ น.    กล่าวรายงานโดยผู้อำนวยการสำนักบรรณสารการพัฒนา

พิธีเปิดโดย อธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  การบรรยายเรื่อง ปลุก Passion ปั้นพลังใจ เสริมสร้างไฟในการทำงาน

วิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.วาสิตา บุญสาธร

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐– ๑๖.๐๐ น.การบรรยายเรื่อง ปลุก Passion ปั้นพลังใจ เสริมสร้างไฟในการทำงาน (ต่อ)

๑๖.๐๐ – ๑๖.๒๐ น.  สรุป และพิธีปิด

หมายเหตุ:   พักรับประทานอาหารว่าง เวลา ๑๐.๓๐-๑๑.๐๐ และ ๑๔.๐๐-๑๔.๑๕ น.

***************************************

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

Ebsco Discovery Update

ระบบ e-meeting

จดหมายเชิญประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 3/2561

กำหนดการและวาระการประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 3/2561

รายงานการประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 2/2561

โครงการพัฒนาบุคลากรงานบริการห้องสมุดและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดจัดโดยสำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (ศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาสังคมศาสตร์) ปีที่ ๑๐

ภาพกิจกรรม

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s