การประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 2/2561

     

                           กำหนดการและวาระการประชุม

คณะทำงานกลุ่มบริการสารนิเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ – วันศุกร์ที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ณ หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

*****************

วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑

๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น.          ลงทะเบียนและรับเอกสาร

๐๙.๐๐-๐๙.๑๕   น.         กล่าวต้อนรับผู้เข้าประชุมโดยผู้ช่วยศาสตรจารย์เอกรินทร์ ยลระบิล
ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

๐๙.๑๕-๑๐.๓๐ น.           บรรยายทางวิชาการเรื่อง ISO9001:2015 กับงานบริการห้องสมุด โดย
อาจารย์กฤษณ์ ปัทมะโรจน์ รองผู้อำนวยการสายบริการ

๑๐.๓๐-๑๑.๐๐ น.           พักรับประทานอาหารว่าง

๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น.            การบรรยายเรื่อง เทคโนโลยีสังคมเครือข่ายกับการพัฒนาบริการห้องสมุด โดย นายชัยสิทธิ์ อังคะปัญญาเดช หัวหน้าห้องสมุดศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.           พักรับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น.          การบรรยายเรื่อง สียงของผู้ใช้กับการพัฒนาบริการ: Book Delivery Service โดยนายรพีพร บูรณะเสน นักวิชาการคอมพิวเตอร์

๑๔.๐๐-๑๔.๑๕ น.           พักรับประทานอาหารว่าง

๑๔.๑๕-๑๕.๐๐ น.           การบรรยายเรื่อง เสียงของผู้ใช้กับการพัฒนาบริการ: Here to help

โดยนางสาวกรวรรณ ดีวาจา บรรณารักษ์ หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์

๑๕.๐๐-๑๖.๓๐ น.           ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

 

วันศุกร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑

๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.      การประชุมคณะทำงานฝ่ายบริการสารนิเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

วาระที่ ๑         เรื่องแจ้งเพื่อทราบ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ประสบการณ์/เล่าสู่กันฟัง (KM)  เรื่อง กิจกรรมในงานบริการ

วาระที่ ๒         รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

วาระที่ ๓         เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑ เว็บไซต์ของคณะทำงานฝ่ายบริการสารนิเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา

๓.๒ การถาม-ตอบผ่านอีเมล์กลางของคณะทำงานฯ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน๒๕๖๐-๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑

๓.๓ การถาม-ตอบผ่านไลน์คณะทำงานฯ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐-๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑

๓.๔ ความคืบหน้าการรวบรวมผลงานวิชาการด้านการบริการห้องสมุด

๓.๕ การสำรวจชื่อคณะทำงาน/อีเมล์
วาระที่ ๔         เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ การเตรียมความพร้อมสำหรับการให้บริการยืม-คืนระหว่างห้องสมุดสมาชิกบนฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม (Union Catalog)

๔.๒ นวัตกรรมการบริการระหว่างห้องสมุด

๔.๔ ปัญหาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดและแนวทางการแก้ไข


วาระที่ ๕
        เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
*********************

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เอกสารประกอบการบรรยาย วันที่ 29 มี.ค. 2561

จดหมายเชิญประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 2/2561

กำหนดการประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 2/2561

ายงานการประชุมครั้งที่ 1/2561

ภาพกิจกรรม  [ อัลบั้ม1  / อัลบั้ม2 ]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s