การประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 1/2561

 

กำหนดการและวาระการประชุม

คณะทำงานกลุ่มฝ่ายบริการสารนิเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ – วันศุกร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

ณ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

***************

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.           ลงทะเบียนและรับเอกสาร

๐๙.๐๐ – ๐๙.๑๕ น            กล่าวต้อนรับผู้เข้าประชุม
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวนาถ  นันทพิชัย ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

๐๙.๑๕ – ๑๐.๐๐ น.            บรรยายทางวิชาการ เรื่อง บรรณารักษ์กับการให้บริการสารสนเทศแบบเปิด (Open Data) ในยุค Thailand ๔.๐ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวนาถ  นันทพิชัย

๑๐.๐๐ -๑๐.๓๐ น.              บรรยายเรื่อง การให้บริการผู้ใช้บนพื้นฐานการฟังเสียงของลูกค้า: แนวคิดและประสบการณ์จากโครงการ CLM Privilege Card  โดย นายปรีชา รัสมี บรรณารักษ์ ซึ่งได้รับรางวัล PULINET วิชาการปี ๒๐๑๖     [เอกสาร]

๑๐.๓๐ -๑๐.๔๕ น.             รับประทานอาหารว่าง

๑๐.๔๕ -๑๑.๑๕ น.           บรรยายเรื่อง การบริการจดหมายเหตุยุคดิจิทัล: แนวคิดและประสบการณ์จากโครงการ WU Timeline โดย คุณนัสราห์ จำปากลาย บรรณารักษ์ ซึ่งได้รับรางวัล PULINET วิชาการปี ๒๐๑๗  [เอกสาร1-PDF]  [เอกสาร2-PPT] 

๑๑.๑๕ – ๑๒.๐๐ น.           คณะผู้เข้าประชุม เยี่ยมชมการจัดบริการของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา หาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.            พักรับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.            ศึกษาดูงาน ทัศนศึกษา และเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ของจังหวัดนครศรีธรรมราช


วันศุกร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.           การประชุมคณะทำงานฝ่ายบริการสารนิเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

วาระที่ ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ประสบการณ์/เล่าสู่กันฟัง (KM) เรื่อง กิจกรรมในงานบริการ


วาระที่ ๒ 
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่  ๓/๒๕๖๐


วาระที่ ๓ 
เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑ เว็บไซต์ของคณะทำงานฝ่ายบริการสารนิเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา

๓.๒ การถาม-ตอบผ่านอีเมล์กลางของคณะทำงานฯ ระหว่างเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐-๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

๓.๓ การถาม-ตอบผ่านไลน์คณะทำงานฯ ระหว่างเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐-๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

๓.๔ สรุปผลงานการดำเนินงานคณะทำงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖

๓.๕ แผนงานการดำเนินงานคณะทำงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

๓.๖ หนังสือรวบรวมบทความทางวิชาการของคณะทำงาน

 

วาระที่ ๔  เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ การสำรวจชื่อคณะทำงาน และอีเมล์ใหม่

๔.๒ ปัญหาความร่วมมือระหว่างห้องสมุด  


วาระที่ ๕
เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

***************
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ระบบ e-meeting
จดหมายเชิญประชุม
รายงานการประชุมครั้งที่ 3/2560
ภาพกิจกรรม

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s