การประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 3/2560

การประชุมคณะทำงานฝ่ายบริการสารนิเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 3/2560

กำหนดการและวาระการประชุม
คณะทำงานฝ่ายบริการสารนิเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
วันพฤหัสบดีที่ ๖ กรกฎาคม – วันศุกร์ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๖ อาคารบุญชนะ อัตถากร และ ห้องประชุม ดร.สมศักดิ์ และคุณหญิงปัทมา
ลีสวัสดิ์ตระกูล ชั้น ๒ อาคารสยามบรมราชกุมารีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
*******************
วันพฤหัสบดีที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ห้องประชุม ๑ ชั้น ๖ อาคารบุญชนะ อัตถากร

๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.   การประชุมคณะทำงานฝ่ายบริการสารนิเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐

วาระที่ ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ประสบการณ์/เล่าสู่กันฟัง (KM) เรื่อง กิจกรรมในงานบริการ

วาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่  ๒/๒๕๖๐

วาระที่ ๓  เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ เว็บไซต์ของคณะทำงานฝ่ายบริการสารนิเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
๓.๒ การถาม-ตอบผ่านอีเมล์กลางของคณะทำงานฯ ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๕๙-๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐
๓.๓ การถาม-ตอบผ่านไลน์คณะทำงานฯ ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๕๙-๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐
๓.๔ การติดตามแผนงานการดำเนินงานคณะทำงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
๓.๕ หนังสือรวบรวมบทความทางวิชาการของคณะทำงาน
๓.๖ การติดตามผลการบริหารจัดการการถาม-ตอบเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านไลน์ TSWG2(งานๆๆๆ)

วาระที่ ๔
 เรื่องเพื่อพิจารณา
๔.๑ การสำรวจชื่อคณะทำงาน และอีเมลใหม่
๔.๒ ปัญหาความร่วมมือระหว่างห้องสมุด

วาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
*********************

วันศุกร์ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ห้องประชุม ดร.สมศักดิ์ และคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ชั้น ๒ อาคารสยามบรมราชกุมารี

๐๘.๐๐ – ๐๘.๔๐ น. ลงทะเบียนและรับเอกสาร
๐๘.๔๐ – ๐๙.๐๐ น. กล่าวรายงานโดย ผู้อำนวยการสำนักบรรณสารการพัฒนา พิธีเปิดโดย อธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  การบรรยายเรื่อง “ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมของห้องสมุด (Creative & Innovation Thinking)” โดย อาจารย์ ดร.อำนาจ วัดจินดากรรมการผู้จัดการบริษัท HRD MAX จำกัดผู้อำนายการสถาบันโค้ชผู้นำวิทยากรที่ปรึกษาด้านการทรัพยากรมนุษย์
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. อาหารกลางวัน
๑๓.๐๐– ๑๖.๐๐ น.   การบรรยายเรื่อง “Creative & Innovation Thinking” (ต่อ)โดย อาจารย์ ดร.อำนาจ วัดจินดา
๑๖.๐๐ – ๑๖.๒๐ น.  สรุป และพิธีปิด

*********************
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
–> จดหมายเชิญประชุม
–> รายงานการประชุมครั้งที่ 2-2560
–>โครงการพัฒนาบุคลากรงานบริการห้องสมุด-2560
–> แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม-บรรยาย
–> ระบบ e-Meeting
–> ภาพกิจกรรม

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s