การประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่2/2560

การประชุมคณะทำงานฝ่ายบริการสารนิเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 2/2560

สถานที่ :  ห้องประชุม S๖๐๖ ชั้น ๖ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

วัน-เวลา :  วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มีนาคม– วันศุกร์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐

———————————————————————————————————————————————-

กำหนดการและวาระการประชุม

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐

๐๘.๓๐ – ๐๘.๔๕ น.    ลงทะเบียนรับเอกสาร

๐๘.๔๕ – ๐๙.๐๐ น.     กล่าวต้อนรับและเปิดบรรยาย
โดย รศ.ดร.ประทุม ม่วงมี รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี

๐๙.๐๐–๑๐.๑๕ น.        บรรยายเรื่อง “การพัฒนานวัตกรรมบริการสารสนเทศ: ประสบการณ์และรางวัลการนำเสนอบนเวทีระดับชาติ PULINET ” –>[เอกสารประกอบ]
โดย นางรุ่งเรือง สิทธิจันทร์รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ
ฝ่ายบริการสารสนเทศและประกันคุณภาพสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รองประธานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะทำงานฝ่ายบริการสารนิเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา

๑๐.๑๕–๑๐.๓๐ น.       พักอาหารว่าง

๑๐.๓๐–๑๒.๐๐ น.         การฝึกอบรมการทำเว็บไซต์คณะทำงานฝ่ายบริการสารนิเทศด้วย WordPress
โดย นางสาวสารภี สีสุข  –[เอกสารประกอบ]
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะทำงานฝ่ายบริการสารนิเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา

๑๒.๐๐–๑๓.๐๐ น.       พักอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.      ศึกษาดูงานและเยี่ยมชม “พิพิธภัณฑ์ ศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี”

๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น.     พักอาหารว่าง

๑๔.๔๕ – ๑๖.๓๐ น.     ศึกษาดูงานและเยี่ยมชม “ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ”

————————————————————————————————————————————————

วันศุกร์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐

๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.      การประชุมคณะทำงานฝ่ายบริการสารนิเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

วาระที่ ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ประสบการณ์/เล่าสู่กันฟัง (KM) เรื่อง กิจกรรมในงานบริการ

วาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

วาระที่ ๓  เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑  เว็บไซต์ของคณะทำงานฝ่ายบริการสารนิเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา

๓.๒ การถาม-ตอบผ่านอีเมล์กลางของคณะทำงานฯ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙- ๑๕ มีนาคม  ๒๕๖๐

๓.๓ การถาม-ตอบผ่านไลน์คณะทำงานฯ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙- ๑๕ มีนาคม  ๒๕๖๐


วาระที่ ๔ 
เรื่องพิจารณา

๔.๑ การออกแบบเว็บไซต์ของคณะทำงานฝ่ายบริการสารนิเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา

๔.๒  ปัญหาความร่วมมือระหว่างห้องสมุด


วาระที่ ๕ 
เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

*****************

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

–> จดหมายเชิญประชุม
–> รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2560
–> กำหนดการและวาระการประชุมครั้งที่2/2560
–> การออกแบบพัฒนาเว็บไซต์รูปแบบ Blog ด้วย WordPress โดยคุณบุญเลิศ อรุณพิบูลย์
–> การอัพเดทเว็บไซต์คณะทำงานฯ
–> ระบบ e-meeting

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s