Archive | February 2017

การประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่2/2560

การประชุมคณะทำงานฝ่ายบริการสารนิเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 2/2560

สถานที่ :  ห้องประชุม S๖๐๖ ชั้น ๖ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

วัน-เวลา :  วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มีนาคม– วันศุกร์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐

———————————————————————————————————————————————-

กำหนดการและวาระการประชุม

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐

๐๘.๓๐ – ๐๘.๔๕ น.    ลงทะเบียนรับเอกสาร

๐๘.๔๕ – ๐๙.๐๐ น.     กล่าวต้อนรับและเปิดบรรยาย
โดย รศ.ดร.ประทุม ม่วงมี รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี

๐๙.๐๐–๑๐.๑๕ น.        บรรยายเรื่อง “การพัฒนานวัตกรรมบริการสารสนเทศ: ประสบการณ์และรางวัลการนำเสนอบนเวทีระดับชาติ PULINET ” –>[เอกสารประกอบ]
โดย นางรุ่งเรือง สิทธิจันทร์รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ
ฝ่ายบริการสารสนเทศและประกันคุณภาพสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รองประธานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะทำงานฝ่ายบริการสารนิเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา

๑๐.๑๕–๑๐.๓๐ น.       พักอาหารว่าง

๑๐.๓๐–๑๒.๐๐ น.         การฝึกอบรมการทำเว็บไซต์คณะทำงานฝ่ายบริการสารนิเทศด้วย WordPress
โดย นางสาวสารภี สีสุข  –[เอกสารประกอบ]
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะทำงานฝ่ายบริการสารนิเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา

๑๒.๐๐–๑๓.๐๐ น.       พักอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.      ศึกษาดูงานและเยี่ยมชม “พิพิธภัณฑ์ ศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี”

๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น.     พักอาหารว่าง

๑๔.๔๕ – ๑๖.๓๐ น.     ศึกษาดูงานและเยี่ยมชม “ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ”

————————————————————————————————————————————————

วันศุกร์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐

๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.      การประชุมคณะทำงานฝ่ายบริการสารนิเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

วาระที่ ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ประสบการณ์/เล่าสู่กันฟัง (KM) เรื่อง กิจกรรมในงานบริการ

วาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

วาระที่ ๓  เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑  เว็บไซต์ของคณะทำงานฝ่ายบริการสารนิเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา

๓.๒ การถาม-ตอบผ่านอีเมล์กลางของคณะทำงานฯ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙- ๑๕ มีนาคม  ๒๕๖๐

๓.๓ การถาม-ตอบผ่านไลน์คณะทำงานฯ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙- ๑๕ มีนาคม  ๒๕๖๐


วาระที่ ๔ 
เรื่องพิจารณา

๔.๑ การออกแบบเว็บไซต์ของคณะทำงานฝ่ายบริการสารนิเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา

๔.๒  ปัญหาความร่วมมือระหว่างห้องสมุด


วาระที่ ๕ 
เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

*****************

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

–> จดหมายเชิญประชุม
–> รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2560
–> กำหนดการและวาระการประชุมครั้งที่2/2560
–> การออกแบบพัฒนาเว็บไซต์รูปแบบ Blog ด้วย WordPress โดยคุณบุญเลิศ อรุณพิบูลย์
–> การอัพเดทเว็บไซต์คณะทำงานฯ
–> ระบบ e-meeting

 

Advertisements

ฐานข้อมูลทดลองใช้ปีงบประมาณ 2560

ฐานข้อมูลทดลองใช้ปีงบประมาณ 2560

ชื่อฐานข้อมูล : หนังสืออิเล็คทรอนิกส์ภาษาไทยของสำนักพิมพ์ Mc Graw – Hill และสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียดโดยสังเขป : 
หนังสืออิเล็คทรอนิกส์ภาษาไทยของสำนักพิมพ์ Mc Graw – Hill ประมาณ 95 ชื่อเรื่อง และหนังสือสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประมาณ 35 ชื่อเรื่อง

ช่วงเวลาทดลองใช้งาน 15 ม.ค. – 15 พ.ค. 60

——————————————————————————————————————————————————-

ชื่อฐานข้อมูล:  โปรแกรม EEWOWW

รายละเอียดโดยสังเขป : EEWOWW เป็นเครื่องมือในการเขียนงานวิจัย (Online Authoring tool) แบบมืออาชีพ โดยบูรณาการตั้งแต่การรวบรวมข้อมูล (Data collecting) การจัดการรายการอ้างอิง (Citation Management) การจัดการรูปแบบเมนูสคริปท์ (Manuscript formatting) จนถึงขั้นตรวจสอบการคัดลอก (Originality checking) โดยอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาสามารถลงทะเบียนสมัครขอ username และ password ผ่านเว็บไซต์ http://root.eewoww.com/pro/registration.aspx โดยในการสมัครนั้นต้องใช้ email ที่ออกให้โดยมหาวิทยาลัยเท่านั้น ไม่สามารถใช้ email ประเภทอื่นสมัครได้ เช่น @gmail.com, @yahoo.com เป็นต้น จากนั้นก็นำ email ที่สมัครและ password ที่ได้ไปล๊อคอินเข้าใช้งานเป็นรายบุคคล

ช่วงเวลาทดลองใช้งาน : 15 ม.ค. – 31 ธ.ค. 60

——————————————————————————————————————————————————-
ชื่อฐานข้อมูล : Britannica Academic

รายละเอียดโดยสังเขป : Britannica เป็นสำนักพิมพ์ที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกมากกว่า 240 ปี ทางด้านการศึกษาและแหล่งข้อมูลในการค้นคว้าวิจัย ซึ่งได้รับการยอมรับและเป็นที่นิยมในฐานะของแหล่งข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ จากโรงเรียน, มหาวิทยาลัย, สถาบันการศึกษา และห้องสมุดชั้นนำทั่วโลก โดยเฉพาะ Britannica Online Academic ฐานข้อมูลสารนุกรมออนไลน์เพื่อใช้ในมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อการใช้งานด้านวิชาการ และสามารถทำงานค้นคว้าวิจัยได้อย่างมีประสิทธิผล

ระยะเวลาทดลองใช้ : 1 มี.ค. – 30 มิ.ย. 2560
——————————————————————————————————————————————————-

ที่มา : UniNet