การประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 1/2560

การประชุมคณะทำงานฝ่ายบริการสารนิเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1/2560

สถานที่ : ณ ห้องประชุม1608- 1608/1 ชั้น 6 อาคารบริหารมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

วัน-เวลา :  วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน– วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2559

————————————————————————————————————————————————

กำหนดการและวาระการประชุม

วันพฤหัสบดีที่10 พฤศจิกายน 2559  (ณ ห้องประชุม 1608– 1608/1)

08.30 – 08.45 น.         ลงทะเบียนรับเอกสาร

08.45 – 09.00 น.         กล่าวต้อนรับและเปิดบรรยายโดยนางวรนุช สุนทรวินิต ผู้อำนวยการสำนักบรรณสารสนเทศ

09.00–12.00 น.           การบรรยาย เรื่อง “Benchmarkและ การสร้างคู่เทียบ” ในงานบริการห้องสมุดเหมือนหรือต่าง…อย่างไร โดยรองศาสตราจารย์ ดร. สมพร   พุทธาพิทักษ์ผลรักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 10.30-10.45 น.           พักอาหารว่าง

12.00–13.00 น.            พักอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น.          การแนะนำฐานข้อมูลเอกสารจดหมายเหตุพระปกเกล้า/ฐานทะเบียนจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัย โดยนายชัยวัฒน์ น่าชม รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริการสนเทศและคณะ

14.30 – 14.45 น.          พักอาหารว่าง

14.45 – 16.30 น.          เยี่ยมชมพร้อมศึกษาเรื่องราวสำคัญ“ห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี”


————————————————————————————————————————————————

วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2559  (ณ ห้องประชุม 1608)

08.30 – 10.45 น.        การประชุมคณะทำงานฝ่ายบริการสารนิเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาครั้งที่ 1/2560

               วาระที่ 1      เรื่องแจ้งเพื่อทราบ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ประสบการณ์/เล่าสู่กันฟัง (KM)

เรื่อง กิจกรรมในงานบริการ

               วาระที่ 2       รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2559

10.45 – 11.00น.          พักอาหารว่าง

11.00 – 12.00 น.         การบรรยาย “ก่อนระบบห้องสมุดยุคใหม่จะมา” โดย  นายวีระเกียรติ พงษ์เภตรา

ผู้แทนฝ่ายการตลาด บริษัท ลิบเน็ทส์ จำกัด

12.00 – 13.00 น.        พักอาหารกลางวัน

13.00 – 14.45 น.        ประชุมต่อ วาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่อง

3.1  เว็บไซต์ใหม่ของคณะทำงานฝ่ายบริการสารนิเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา

3.2  ความคืบหน้าคู่มือการบริการระหว่างห้องสมุด เล่ม 1 และเล่ม 2

3.3  ความคืบหน้าการนำบทความทางวิชาการบนเว็บไซต์คณะทำงานฯ

3.4  ทีมบริหารคณะทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561

14.15 – 14.30 น.
         พักอาหารว่าง

14.30 – 16.30 น.        ประชุมต่อ วาระที่ 4  เรื่องพิจารณา

4.1 การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้าน IT เพื่อปรับปรุงและพัฒนา เว็บไซต์

4.2 สถิติการบริการระหว่างห้องสมุด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

4.3 สรุปผลงานคณะทำงานฝ่ายบริการสารนิเทศฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

4.3 แผนงานการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2560

วาระที่ 5  เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

*****************
เอกสารที่เกี่ยวข้อง

–> จดหมายเชิญประชุม
–> โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
–> กำหนดการและวาระการประชุม
–> ระบบ e-meeting
–> ภาพกิจกรรม

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s