ประชุมคณะทำงานฝ่ายบริการสารนิเทศฯ ครั้งที่ 3 / 2559

กำหนดการและวาระการประชุมคณะทำงานฝ่ายบริการสารนิเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา

ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙

วันศุกร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

 ณ  ห้องประชุม ๑ ชั้น ๖ สำนักบรรณสารการพัฒนา

อาคารบุญชนะ อัตถากร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

*****************************************

วันศุกร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙

๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.       การประชุมคณะทำงานฝ่ายบริการสารนิเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙

วาระที่ ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ประสบการณ์/เล่าสู่กันฟัง (KM) เรื่อง กิจกรรมในงานบริการ

 วาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่  ๒/๒๕๕๙

 วาระที่ ๓  เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑ การปรับปรุงเว็บไซต์ของคณะทำงานฝ่ายบริการสารนิเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา

๓.๒ ความคืบหน้าคู่มือการบริการระหว่างห้องสมุด เล่ม ๑ เล่ม ๒ และลายมือชื่อบรรณารักษ์บริการระหว่างห้องสมุด

๓.๓ การใช้ Social Media ของคณะทำงานฝ่ายบริการสารนิเทศฯ

๓.๔ การใช้ Google Drive ของคณะทำงานฝ่ายบริการสารนิเทศฯ

๓.๕ หนังสือรวบรวมบทความทางวิชาการของคณะทำงาน

๓.๖ การสำรวจชื่อคณะทำงาน และอีเมลใหม่

วาระที่ ๔  เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ การเลือกตั้งประธานคณะทำงานฝ่ายบริการสารนิเทศฯใหม่

๔.๒ ปัญหาความร่วมมือระหว่างห้องสมุด

 วาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

***********************

 Links
รายงานการประชุมครั้งที่2/2559
– โครงการพัฒนาบุคลากรงานบริการห้องสมุดและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s